Số tiền nhằm hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2013, 2014 cho Tổng công ty Giấy Việt Nam để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 1.372.030.000 đồng cho Tổng công ty Giấy Việt Nam từ nguồn dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện hỗ trợ kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí định mức lao động năm 2013, 2014 cho Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. 

Theo Đầu tư