(BĐT) - Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Cuộc họp nhằm thống nhất lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ đặt ra đối với việc  xây dựng 2 văn kiện: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban thống nhất phương pháp xây dựng các chiến lược, kế hoạch để đưa ra những định hướng lớn, chiến lược trong các lĩnh vực, trong đó phải tính được các biến động 5 năm hay 10 năm tới đất nước có thể gặp phải để có giải pháp ứng phó. “Tinh thần là phải xây dựng nội dung văn kiện vừa có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn; huy động được trí tuệ của các tổ chức, cá nhân, nhất là các viện, trường”, Thủ tướng lưu ý.

Đối với đột phá chiến lược, Thủ tướng đặt vấn đề xem có đột phá nào mới và lấy ví dụ về việc khẳng định vai trò của khoa học công nghệ, của kỷ nguyên số, của thời đại mới đặt ra như thế nào khi mà không có khoa học công nghệ thì chúng ta sẽ tụt hậu.

Về cách làm, Thủ tướng nêu rõ cần xác định từng nội dung, các vấn đề trọng tâm trên từng lĩnh vực để tập trung triển khai đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu ngay tại thời điểm cuối năm 2018. Mỗi vấn đề giao cho một hoặc một số cơ quan nghiên cứu, hoặc chuyên gia, nhà khoa học, có sản phẩm và thời hạn cụ thể. Từ đó, những đặt hàng này sẽ giao cho các bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá.