(BĐT) - Theo đánh giá của Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính, nhờ chính sách phù hợp và tích cực đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổng số thu từ đất đai năm 2015 đã vượt so với dự toán được giao. 
Thu 51.415 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất. Ảnh Internet

Thu 51.415 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất. Ảnh Internet

Tính đến ngày 30/11/2015, tổng số thu từ đất đai là 63.583 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền sử dụng đất là 51.415 tỷ đồng, vượt 60% so với dự toán.

Trong năm 2015, Cục Quản lý công sản đã thực hiện mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cập nhật, chuẩn hóa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với một số loại tài sản cụ thể…;  công tác quản lý công sản đi vào thực chất thể hiện trên các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng xe công và trang thiết bị, phương tiện làm việc; triển khai việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; quản lý tài chính đối với đất đai; quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung…

Trong năm 2016, Cục Quản lý công sản tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý tài chính đối với đất đai để hệ thống chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống; tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi cả nước…