Thực hiện Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim quốc gia thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện việc tổ chức bán đấu giá với một số tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Chủ sở hữu tài sản: Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

2. Địa chỉ Trụ sở: Số 87 Láng Hạ, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho chiếu phim tại sảnh tầng 1, bên trong tòa nhà của Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

4. Giá khởi điểm và thông tin chi tiết:

- Giá khởi điểm: 570.000 đ/m2/tháng (giá đã bao gồm tiền thuê đất, chưa bao gồm thuế GTGT).

- Diện tích: 240 m2.

- Vị trí: Sảnh tầng 1, bên trong tòa nhà của Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

- Thời gian khai thác: 3 năm.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá của Trung tâm Chiếu phim quốc gia;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tiêu chí do Trung tâm Chiếu phim quốc gia quyết định. 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): Đến hết ngày 12/02/2020.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

+ Trường hợp nộp trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu; Giấy chứng minh nhân dân.

+ Trường hợp gửi theo đường bưu điện: Hồ sơ được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00, của ngày kết thúc nhận hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Dịch vụ, Trung tâm Chiếu phim quốc gia (số 87 Láng Hạ, thành phố Hà Nội).

- Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Liên hệ: Phòng Dịch vụ - ĐT:024.35142856.