Xây dựng Thông tư hướng dẫn hỗ trợ các dân tộc thiểu số

(BĐT) - Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này là hộ đồng bào, hộ nghèo các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Địa bàn thực hiện tại 194 thôn, bản có đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống tại 93 xã thuộc 37 huyện của 12 tỉnh.              

                 

Thùy Dương