Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

(BĐT) - Theo thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại Cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan giúp việc, thường trực của Tiểu ban, có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 11 này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp việc, thường trực của Tiểu ban. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp việc, thường trực của Tiểu ban. Ảnh: VGP
Theo Quyết định số 150-QĐ/TW ngày 26/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và xây dựng Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trình Đại hội XIII của Đảng. Đây là các văn kiện đặc biệt quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược cho phát triển đất nước trong thập niên tới và giai đoạn tiếp theo. Do đó, toàn bộ các thành viên Tiểu ban và các cấp, các ngành cần tập trung triển khai, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp việc, thường trực của Tiểu ban có trách nhiệm nghiên cứu kỹ, hoàn chỉnh Chương trình tổng thể, lộ trình thực hiện; kế hoạch triển khai và phân công trách nhiệm cụ thể các công việc liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban để đưa ra thảo luận, thống nhất tại cuộc họp Tiểu ban lần tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Thường trực Tiểu ban với thành phần gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và phân công nhiệm vụ trong Thường trực Tiểu ban, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2018.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan cử người tham gia Tổ biên tập; báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ biên tập do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, thành viên là đại diện lãnh đạo (cấp thứ trưởng) của các ban, bộ, ngành trung ương và chủ tịch/phó chủ tịch UBND cấp tỉnh một số địa phương, đại diện các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo bộ phận giúp việc của Tổ trưởng Tổ biên tập tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, quy định rõ nhiệm vụ cụ thể, cách thức làm việc, tổ chức Tổ biên tập, phân công thành các nhóm, mỗi nhóm gồm trưởng nhóm và các thành viên chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực công tác và nhiệm vụ phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Quy chế hoạt động của Tổ biên tập, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 11/2018. Trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ, quy định trách nhiệm của từng thành viên, tổ chức, cá nhân liên quan; xác định rõ yêu cầu công việc, sản phẩm, lộ trình thực hiện.