Xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. 
Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ giúp phản ánh đầy đủ quy mô của nền kinh tế Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế
Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ giúp phản ánh đầy đủ quy mô của nền kinh tế Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; giao Ban Chỉ đạo thành lập Tổ biên tập Đề án. Đồng thời, Bộ chủ trì chỉ đạo Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Việc xây dựng Đề án nhằm phản ánh đầy đủ quy mô của nền kinh tế theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Việt Nam.

Đề án gồm 10 nội dung chính, đó là: xác định các căn cứ để xây dựng Đề án; sự cần thiết của Đề án; quan điểm xây dựng Đề án; mục tiêu, yêu cầu của Đề án; kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát; xác định nội dung của Đề án; xác định các giải pháp để thực hiện Đề án; đề xuất trách nhiệm của bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện Đề án; xác định kết quả đầu ra của Đề án.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xác định quan điểm xây dựng Đề án; nghiên cứu phương pháp luận liên quan đến khái niệm, phạm vi hoạt động kinh tế chưa được quan sát… Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì đề xuất các định hướng, giải pháp, cơ chế quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lao động, việc làm. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chủ trì đề xuất các chính sách liên quan đến thuế nhằm mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn thất thu thuế…

Việt Anh