Tự hào nội lực Việt Nam

(BĐT) - Nội lực - sức mạnh dân tộc là tổng hợp những lợi thế, những nguồn lực nội sinh, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của một dân tộc, một quốc gia. 
Tự hào nội lực Việt Nam

Một quốc gia muốn tự cường, trước hết phải tự chủ. Nhận diện, nuôi dưỡng và phát huy nội lực của quốc gia bên cạnh tranh thủ ngoại lực để vươn lên; vượt qua thách thức và tận dụng được cơ hội phát triển là yếu tố sống còn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.

Tự hào với lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, tâm huyết với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước, kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Đấu thầu trân trọng giới thiệu Chuyên đề “Tự hào nội lực Việt Nam”.