Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ liên quan đến tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: Huấn Anh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: Huấn Anh

Phó Thủ tướng giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết, ban hành văn bản yêu cầu các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết Nghị quyết. Bộ KH&ĐT sẽ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Báo cáo tổng kết Nghị quyết.

Phó Thủ tướng lưu ý cần đánh giá thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay về số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này; đồng thời bám sát các nội dung trong Nghị quyết, lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực cho hợp tác xã, quản lý nhà nước đối với hợp tác xã. Kết quả tổng kết Nghị quyết là luận cứ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã sau 10 năm thi hành vào năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chương trình, đề án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, hợp tác xã, điều tra để có thông tin số liệu chính xác làm cơ sở dữ liệu cho công tác điều hành và cho tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW...               

Minh Thư