Thủ tướng điều hành phiên họp về kinh tế tư nhân

(BĐT) - Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đã được thảo luận vào ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW5).
Trong 15 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Nhật Bắc
Trong 15 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Nhật Bắc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành Phiên họp.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 khoá IX cho thấy, trong 15 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Tỉ trọng trong GDP của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả kinh tế cá thể, duy trì ổn định khoảng 39 - 40%.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra rằng, kinh tế tư nhân đã bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, trong đó, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị vào hôm 5/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.           

Minh Hải