Taxi công nghệ khác taxi truyền thống thế nào?

Taxi công nghệ và taxi truyền thống khác biệt về cách thức đặt xe, thanh toán, giống nhau về phù hiệu, ưu tiên nơi dừng, đỗ...