Số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

(BĐT) - Thông tư số 67/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thông tư quy định, để vận hành CSDL quốc gia về tài sản công, cán bộ quản trị phải là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản và phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan tài chính các bộ, ngành, cơ quan trung ương và sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc xây dựng CSDL về tài sản công và các CSDL về tài sản chuyên ngành phải áp dụng các quy chuẩn, hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các trường thông tin bắt buộc để đảm bảo việc trao đổi, tích hợp dữ liệu đối với các loại tài sản công được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công bao gồm chỉ tiêu quản lý tài sản là đất, nhà, ô tô, tài sản cố định khác, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân…

 

Văn Huyền