Quảng Bình hoàn thành điều tra nông nghiệp, nông thôn

(BĐT) - Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình cho biết, đến thời điểm này, công tác thu thập số liệu và ghi các phiếu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. 

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, có 197.749 hộ, 704 trang trại và 136 xã trên địa bàn Tỉnh đã tham gia các cuộc điều tra thu thập thông tin.

Ông Trần Quốc Lợi, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Tỉnh cho biết, để cuộc Tổng điều tra hoàn thành đồng bộ, đạt chất lượng cao, thời gian tới, BCĐ các cấp tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra các loại phiếu điều tra. BCĐ cấp tỉnh sẽ tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 15/9/2016.         

Hải Bình