Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc phê duyệt Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Hiệp định.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Để đạt các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản: tuyên truyền, phổ biến thông tin về CPTPP và thị trường của các nước tham gia; xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/3/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.   

Việt Anh