Ngành KH&ĐT đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Ngành KH&ĐT đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của toàn ngành KH&ĐT trong việc truyền thông, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi phong trào thi đua doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập và phát triển. Phong trào thi đua tập trung vào 3 nội dung chủ yếu, bao gồm: Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho DN; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo; đảm bảo quyền kinh doanh, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN.

Kế hoạch nêu trên nhấn mạnh đến việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ và ngành; khuyến khích, động viên các công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt phong trào, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung để tạo sự lan tỏa phong trào tốt nhất.

Dự kiến, Phong trào thi đua sẽ được sơ kết vào quý IV/2018 và tổng kết vào quý III/2020.

Việt Anh