Năm 2015: Năng suất lao động Việt Nam tăng hơn 6%

Theo Tổng cục thống kê, năng suất lao động xã hội của nền kinh tế Việt Nam năm 2015 đạt gần 80 triệu đồng mỗi lao động, tương đương 3.660 USD, tăng 6,4% so với năm 2014.