Lấy ý kiến về quy định liên doanh, liên kết, thuê tài sản lĩnh vực y tế

(BĐT) - Bộ Y tế vừa công bố và lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Quyết định về việc Ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc vay vốn đầu tư; sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết; thuê tài sản để thực hiện hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Dự thảo, trang thiết bị để triển khai các kỹ thuật phải phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật của đơn vị. Những thiết bị để triển khai các kỹ thuật vượt quá phạm vi quy định của tuyến chuyên môn kỹ thuật, đơn vị phải báo cáo Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt.

Trường hợp vay vốn hoặc góp vốn liên doanh, liên kết bằng tiền để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, các đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, về đấu thầu.

Minh Thông