Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về điều hành kinh tế 2018

(BĐT) - Bộ KH&ĐT đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về điều hành kinh tế 2018

Năm 2018 là năm bản lề, quyết định trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm đánh giá giữa kỳ khả năng hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch này.

Dự thảo Nghị quyết bám sát các mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Quốc hội thông qua để đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Liên quan đến đầu tư công, Dự thảo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao.

Dự thảo cũng nêu rõ nhiệm vụ phải tăng cường thu hút có chọn lọc vốn FDI; khắc phục tình trạng doanh nghiệp FDI báo lỗ, chuyển giá, bảo đảm các yêu cầu về chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa, bảo vệ môi trường. Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI lớn...

Việt Thắng