Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi các bộ, ngành, địa phương Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
Bộ KH&ĐT đánh giá 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế trong nước đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Tường Lâm
Bộ KH&ĐT đánh giá 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế trong nước đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2018 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là ngành, lĩnh vực trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng…

Các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 được đưa ra tại Khung hướng dẫn gồm tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,4 - 6,8% so với năm 2017; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2017; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33,5 - 35% GDP.

Trong Khung hướng dẫn này, Bộ KH&ĐT đánh giá 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế trong nước đã có nhiều khởi sắc, các cân đối lớn vẫn đảm bảo… Mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017 vẫn là một thách thức và gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương không sớm thỏa mãn với những gì đạt được, cần duy trì thường xuyên, liên tục những nỗ lực, cố gắng trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ KH&ĐT cũng đưa ra kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm với mục tiêu tăng trưởng GDP quý III cần đạt được khoảng 7,23%, tính chung 9 tháng khoảng 6,29%.

Nguyệt Minh

Tin liên quan