Hội nghị Trung ương 6 thành công tốt đẹp

(BĐT) - Hội nghị Trung ương 6 (Khóa 12) đã bế mạc sáng ngày 11/10. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị bàn nhiều vấn đề lớn, khó, quan trọng và rất phức tạp, nhưng đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị về: kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư nêu rõ: “Năm 2018, cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế…”.

Minh Hải