Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản, cấp bách

(BĐT) - Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội vào sáng  ngày 4/10.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Ảnh: TTXVN
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị, đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ thảo luận về các vấn đề như: tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân...

Để chuẩn bị cho Hội nghị lần này, Ban cán sự đảng Chính phủ đã được giao chuẩn bị Đề án về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Liên quan đến chủ đề này, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị tập trung nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Đồng thời, từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nơi công tác; nghiên cứu, vận dụng các bài học được rút ra từ tổng kết lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới, tập trung đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, bổ sung hoàn thiện quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.           

Minh Hải