Giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến tăng GDP bình quân 6,71%

(BĐT) - Theo nhận định của Bộ KH&ĐT tại Dự thảo Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 6,57%. 
GDP năm 2018 ước tính đạt 5.555 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm
GDP năm 2018 ước tính đạt 5.555 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm

Con số này cao hơn khá nhiều tốc độ tăng bình quân 5,91%/năm của giai đoạn 2011 - 2015, tuy nhiên đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân ở mức thấp của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (6,5% - 7%/năm). Dự kiến tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2019 - 2020 đạt 6,9%. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,71%.

Tăng trưởng kinh tế dần dịch chuyển sang chiều sâu, thể hiện ở mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng của nền kinh tế ngày một lớn. Trong 3 năm đầu của giai đoạn 2016 - 2020, đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế tăng lên đáng kể, đạt 42,18%. Năng suất lao động có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm. Bình quân 3 năm 2016 - 2018 năng suất lao động tăng 5,62%, cao hơn so với mức tăng bình quân 4,3%/năm của giai đoạn 2011 - 2015 và vượt mục tiêu tăng bình quân 5%/năm trong 5 năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, cũng theo Dự thảo Báo cáo, theo giá hiện hành, GDP ước tính năm 2018 đạt 5.555 nghìn tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD), gấp 1,33 lần quy mô GDP năm 2015 nhưng lại thấp hơn nhiều so với quy mô dự kiến (6.030 - 6.175 nghìn tỷ đồng năm 2018 trong kế hoạch đề ra). GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2018 đạt 2.540 USD/người, tăng gấp 1,21 lần mức GDP bình quân đầu người năm 2015, nhưng còn kém xa so với mục tiêu đạt 3.200 - 3.500 USD vào năm 2020.

Minh Thư