Gánh nặng chi thường xuyên của bộ máy và biên chế

Việt Nam có gần 3 triệu công chức, viên chức, tương đương tỷ lệ 30,5 người ăn lương ngân sách trên một nghìn dân.