Đến giữa tháng 6, cả nước xuất siêu hơn 1,36 tỷ USD

Cán cân thương mại của cả nước tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2016 đạt thặng dư hơn 1,36 tỷ USD. Số liệu thống kê sơ bộ vừa được Tổng Cục Hải quan đưa ra mới đây.
Đến giữa tháng 6, cả nước xuất siêu hơn 1,36 tỷ USD


FBNC