Đến giữa tháng 6, cả nước xuất siêu hơn 1,36 tỷ USD

Cán cân thương mại của cả nước tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2016 đạt thặng dư hơn 1,36 tỷ USD. Số liệu thống kê sơ bộ vừa được Tổng Cục Hải quan đưa ra mới đây.


FBNC