Đề xuất xã hội hóa hoạt động khuyến nông

(BĐT) - Tại dự thảo Nghị định về khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất xã hội hóa hoạt động khuyến nông.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước khi tham gia hoạt động khuyến nông phải đáp ứng các điều kiện sau: 1- Được thành lập theo quy định của pháp luật; có nhu cầu trực tiếp hoặc tham gia hỗ trợ các hoạt động khuyến nông; 2- Có khả năng tài trợ, hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ về nhân lực, tài chính, tiến bộ kỹ thuật; 3- Trực tiếp hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông; 4- Giống cây trồng, vật nuôi chuyển giao phải được công nhận tiến bộ kỹ thuật; vật tư nông nghiệp chuyển giao phải được cấp phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu hành theo quy định của pháp luật.

Cá nhân trong và ngoài nước có tham gia hoạt động khuyến nông trên lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật; đáp ứng điều kiện 2,3,4 nêu trên.

Chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động khuyến nông

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông được vinh danh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động khuyến nông có nội dung phù hợp theo quy định pháp luật.

Đồng thời, được cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông; được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ, hoạt động khuyến nông khuyến khích thực hiện thông qua hình thức hợp đồng. Nội dung, hình thức hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó quy định điều khoản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) trừ trường hợp bất khả kháng.

Tổ chức, cá nhân khác khi tham gia hoạt động khuyến nông phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông tại địa bàn, trong đó thông báo cụ thể nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm, đối tượng nhận tài trợ, hỗ trợ, đối tượng nhận chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (nếu có). Tổ chức, cá nhân khi chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phải có hướng dẫn cụ thể về tính năng, tác dụng của tiến bộ kỹ thuật; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có do việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật gây ra.

PV