Đề xuất điều kiện kinh doanh đường sắt

(BĐT) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cũng như điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt; điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có bộ phận phụ trách công tác an toàn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về nhân lực như sau: Có ít nhất 1 người quản lý, điều hành doanh nghiệp có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Người phụ trách bộ phận an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc quản lý của doanh nghiệp phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Theo dự thảo, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt và quy trình quản lý an toàn vận tải đường sắt; có ít nhất 1 người phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt; người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt.

Điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị phải có đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hệ thống đường sắt đô thị khi kinh doanh, khai thác phải có chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật; có bộ phận phụ trách công tác an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt, công tác an toàn vận tải đường sắt.

Đối với điều kiện về nhân lực, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị phải có ít nhất 3 người quản lý, điều hành doanh nghiệp trong đó có 1 người có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; 1 người có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực khai thác vận tải đường sắt; 1 người có trình độ đại học về đầu máy toa xe và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, vận dụng, sửa chữa đầu máy, toa xe. Người phụ trách bộ phận an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Người phụ trách bộ phận an toàn vận tải đường sắt có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực khai thác vận tải đường sắt.

PV