Công ty đại chúng có nghĩa vụ minh bạch thông tin

(BĐT) - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng vừa được Chính phủ ban hành. 

Nghị định quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng bao gồm: ĐHĐCĐ; HĐQT; ban kiểm soát; giao dịch với người có liên quan; báo cáo và công bố thông tin.

Theo đó, về báo cáo và công bố thông tin, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư…              

Việt Anh