Có cơ chế đặc thù cho TP.HCM

(BĐT) - Với 93,69% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nghị quyết được thông qua quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước...
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Về quản lý đầu tư, theo Nghị quyết, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công.      

Mai Phương