Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

Theo quyết định, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng; ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Tổ phó. Các thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/ 2018 của Chính phủ. Đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch; giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ;…

Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp làm việc; báo cáo tình hình thi hành Luật Quy hoạch và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch; báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

Minh Thư