Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị TW 5

(BĐT) - Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Hội nghị TW 5), BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Bộ KH&ĐT sẽ hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, thực hiện chính sách bình đẳng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Ảnh: Lê Tiên
Bộ KH&ĐT sẽ hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, thực hiện chính sách bình đẳng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết từ Hội nghị TW 5, Đảng ủy các cơ quan tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt; xây dựng, ban hành chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan thực hiện các nghị quyết Hội nghị...

Về triển khai thực hiện, Đảng ủy Bộ KH&ĐT ban hành kế hoạch thực hiện từng nội dung tại 3 Nghị quyết là: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT triển khai 15 nội dung công tác cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 5 như: Nghiên cứu, xây dựng Đề án nhất quán một số chế độ pháp lý kinh doanh cho doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế trình Chính phủ vào năm 2019; Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành chính sách đầu tư vốn nhà nước, phân bổ vốn nhà nước theo cơ chế thị trường vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn đạt hiệu quả cao, có vai trò đầu tàu, có tác động lan tỏa… 

Việt Anh