90 mùa xuân của Đảng và những bước ngoặt lịch sử

(BĐT) - Cách đây 90 năm, vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mang đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã có bước tiến dài, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại. Ảnh: Lê Tiên
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã có bước tiến dài, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại. Ảnh: Lê Tiên

Những mốc son chói lọi

Vào những năm đầu thế kỷ XX, nhiều phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam đã bùng nổ, nhưng do những hạn chế về thế giới quan và đường lối cứu nước, nên các phong trào đó đều thất bại. Từ năm 1929 đến đầu năm 1930, ở nước ta ra đời ba tổ chức cộng sản. Ba tổ chức cộng sản tồn tại và hoạt động biệt lập trong một quốc gia là nguy cơ dẫn đến chia rẽ trong phong trào công nhân, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời vào đầu năm 1930 với trách nhiệm lịch sử là thống nhất các tổ chức cộng sản, là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Từ đây, phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một trang mới, được tổ chức, hướng dẫn bởi một Đảng kiểu mới với đường lối đúng đắn, sáng tạo và nhất quán vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngay khi vừa mới ra đời, với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết chung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp nhân dân yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp. 15 năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi của nước ta lẫy lừng khắp năm châu, bốn biển.

Một mốc son của Đảng ta diễn ra vào năm 1975. Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Với thắng lợi vĩ đại của các cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại lãnh đạo, dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. 

Nhân tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới

Trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, đặc biệt là mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những không rơi vào “vết xe đổ” ấy, mà còn đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; thực hiện nghiêm những vấn đề có tính nguyên tắc để giữ vững sự ổn định về chính trị - điều kiện tiên quyết để tiến hành công cuộc đổi mới, tiếp tục đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên.

Bài học rút ra từ thực tiễn “cải tổ”, “cải cách”, kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cũng như thực tế lịch sử những năm trước và sau đổi mới đã chứng minh rằng, nếu thiếu sự lãnh đạo thông qua đường lối đúng đắn của Đảng, cách mạng có thể bị mất phương hướng, thậm chí bị chệch hướng. Như vậy, Đảng ta không chỉ là người lựa chọn mục tiêu phát triển của đất nước, mà còn trực tiếp đề ra những chủ trương, đường lối, biện pháp đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước để hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế và lực của đất nước không ngừng lớn mạnh. Việt Nam được dự báo là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trở thành nền kinh tế có mức thu nhập trung bình cao vào khoảng năm 2030. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), Việt Nam có khả năng gia nhập nhóm các nước phát triển vào khoảng năm 2050. Về hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 190 nước, quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ, ký kết gần 100 hiệp định thương mại song phương. Việt Nam đã trở thành thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu, với 27 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Trong đó, Việt Nam là nước ASEAN duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược/toàn diện với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ nhóm G7 và 13/20 nước G20. Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam vinh dự thực hiện vai trò kép là Chủ tịch luân phiên của ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong điều kiện có nhiều thuận lợi và thời cơ lớn, nhưng cũng có không ít khó khăn, phức tạp và cả những nguy cơ, thách thức gay gắt. Để đảm bảo sứ mệnh lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn, trong đó tập trung nâng cao năng lực trí tuệ, trình độ tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng; nâng cao hơn nữa những phẩm chất chính trị; coi trọng việc nâng cao sức chiến đấu dựa trên cơ sở củng cố, tăng cường sức mạnh về tổ chức, tăng cường kỷ luật. Đồng thời, thực sự coi trọng kinh nghiệm lãnh đạo chính trị trong các thời kỳ cách mạng trước đây và vận dụng những kinh nghiệm đó để lãnh đạo công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

90 năm qua, tiếp nối truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã có bước tiến dài và đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại. Với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ làm tốt sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TS. Hà Sơn Thái