(BĐT) - Theo Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong tháng 5 cả nước có 11.027 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 104.831 tỷ đồng, giảm 24,0% về số DN và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng 4/2018.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong tháng 5 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 80.524 lao động, giảm 24,5% so với tháng trước.  Cũng theo Báo cáo, số DN quay trở lại hoạt động trong tháng là 2.306 DN, giảm 29,7% so với tháng 4/2018.

Thêm hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới ảnh 1

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong các tháng đầu năm 2018 (nguồn: Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh)

Tính chung 5 tháng, cả nước có 52.322 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỷ đồng, tăng 3,5% về số DN và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2017. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 5 tháng đầu năm nay là 412.612 lao động, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về số vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 1,4 triệu tỷ đồng tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2017.