(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, trước ngày 15/2/2020, Bộ Tư pháp hoàn thành xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL. Tháng 2/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành xây dựng Kế hoạch rà soát VBQPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ. Tháng 5/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành rà soát VBQPPL, tháng 6/2020, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện và gửi Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL về Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và trình Chính phủ vào tháng 7/2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế của bộ, cơ quan ban hành Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao... Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện Kế hoạch.