(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2020 ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong tháng 1/2020, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Trong tháng 1/2020, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa ước đạt 146,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 11,7% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13% dự toán; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,8% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 8,3% dự toán; các loại phí, lệ phí đạt 9,9% dự toán. Hầu hết các khoản thu thuế đều tăng, riêng thu từ phí và lệ phí giảm nhẹ.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán, tăng 33,7%, chủ yếu do phát sinh thu từ nguồn kết dư chi phí năm 2019 của liên doanh Vietsopetro (2,7 nghìn tỷ đồng).

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2019, do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 ước giảm 15,1% so với tháng 12/2019. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng (7 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 1 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội...