(BĐT) - Ngày 17/7 tới, Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,5%. Tổng mức dự kiến chi là 1.610 tỷ đồng, ngày thanh toán 5/8/2020.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ thực hiện 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 80 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần và phần lớn lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức và cổ phiếu mới cho cổ đông. Tổng vốn điều lệ sau đợt tăng vốn sẽ tăng từ 16.950 tỷ đồng đồng lên 30.510 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 56.538 tỷ đồng, giảm 4,37%; lợi nhuận sau thuế hơn 5.368 tỷ đồng, giảm 14,4% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2019 đạt gần 13.931 tỷ đồng, ngoài ra, Công ty có thặng dư vốn cổ phần gần 3.621 tỷ đồng.