(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 với kế hoạch doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.034 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019.

Với chỉ tiêu trên, Công ty trình mức cổ tức 20% trên mệnh giá cho năm 2020, HĐQT sẽ quyết định tạm ứng bằng tiền hoặc cổ phiếu nhưng không vượt quá 10% vốn tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.  Cùng với đó, HĐQT đề xuất không chia cổ tức cho năm 2019 mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh. 

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 60% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 78%, lần lượt đạt 602 tỷ đồng và 67,5 tỷ đồng.