Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa vào 2019, Nhà nước giữ 65-75% vốn

Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa 2 doanh nghiệp thành viên trước thời điểm cổ phần hóa vào năm 2019.
Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Ảnh Internet
Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Ảnh Internet

Ngày 18/9, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 cùng lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên.

Cổ phần hóa công ty mẹ và các đơn vị thành viên

Về kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 30/6/2019. Tỷ lệ sở hữu theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trước đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt phương án cơ cấu lại Vinafood 1 với việc thực hiện cổ phần hóa trong năm 2019, Nhà nước nắm giữ trên 65% đến 75% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Vinafood 1 sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2018, Vinafood 1 nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Lương Yên, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/3/2019, Vinafood 1 nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Lộ trình thoái vốn

Song song với kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood 1 cũng bắt đầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn tại 5 doanh nghiệp trong năm 2018 là Bia Hà Nội-Nam Định, Lương thực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam.

Trong năm 2019 Vinafood 1 sẽ thực hiện chuyển nhượng vốn tại 8 doanh nghiệp và trong năm 2020 là 6 đơn vị.

Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa vào 2019, Nhà nước giữ 65-75% vốn - ảnh 1
Theo quyết định của Bộ NN và PTNT, Vinafood 1 tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại 11 công ty con và 4 đơn vị liên kết, thoái vốn xuống 65% tại 7 công ty và thoái 100% tại 12 công ty trong giai đoạn 2018-2020.

Hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018 của công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần 6.682 tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Lợi nhuận sau thuế thu về 122 tỷ, tăng 3% so với cùng kỳ. Vốn góp của chủ sở hữu cuối tháng 6 là 3.691 tỷ đồng.


NDH