Xây dựng Nghị định của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Chính phủ đã thông qua đề nghị về xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo, trình Chính phủ xem xét trong năm 2018.
Xây dựng Nghị định của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Đây là một nội dung được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017 vừa được ban hành.

Chuyển giao ngay các quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp về Bộ Tài chính

Tại Nghị định này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt các địa phương là trung tâm kinh tế trong tháng cuối năm tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh… để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017. Rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công (đã ký kết và thực hiện) sử dụng nguồn vốn vay kém ưu đãi như OCR của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hay IBRD cùa Ngân hàng Thế giới (WB), đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tìm kiếm nguồn vốn vay phù hợp…

Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí…

Chính phủ cũng yêu cầu chuyển giao Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (hiện do Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý) và Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con có số dư tại thời điếm 31/12/2017 về Bộ Tài chính trực tiếp quản lý theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; trước mắt tạm nộp toàn bộ số dư bằng tiền các quỹ trên về Bộ Tài chính trước ngày 10/12/2017. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc quyết toán theo nguyên tắc được quy định tại Nghị định 126.

Cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư đến ngày 15/12/2017

Đối với việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: Việc bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2018 đối với một số trường hợp đặc biệt như dự án khởi công mới hoàn thiện thủ tục đầu tư sau ngày 31/10/2017; dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch năm 2017 được giao đầu năm. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại cho các bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ thống nhất cho phép các dự án khởi công mới được giao kế hoạch năm 2017 được hoàn thiện thủ tục đầu tư đến hết ngày 15/12/2017. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xác định rõ nguyên nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc giao kế hoạch vốn đâu tư công năm 2017 để không lặp lại tình trạng này trong năm kế hoạch 2018.

Liên quan đến việc xây dựng thể chế pháp luật, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm tiến độ vừa qua, đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thành việc đề nghị xây dựng các luật thuộc phạm vi quản lý, trong đó xác định rõ chính sách cần sửa đổi, bổ sung, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 12/2017.

Về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên và giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo, trình Chính phủ xem xét trong năm 2018.

Chính phủ cũng thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư và giao các Bộ theo chức năng xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật.

Về việc xử lý vướng mắc liên quan đến điều kiện tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chính phủ thống nhất cho phép Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được đánh giá, xếp loại dựa trên đặc thù của Bảo hiểm tiền gửi để thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.


Thời báo Tài chính