TP.HCM sẽ sắp xếp lại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các quỹ trong thời gian qua; đề xuất Thành phố sắp xếp, giải thể hoặc sáp nhập các quỹ có nhiệm vụ thu, chi trùng với nhiệm vụ thu, chi của ngân sách nhà nước cũng như các quỹ có chức năng tương tự và trùng lắp về đối tượng...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Tài chính giải thể một số quỹ có nguồn thu nhiệm vụ chi trùng lắp với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước như: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo, Quỹ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông tin truyền thông và Quỹ Bảo trì đường bộ.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính sáp nhập các quỹ có chức năng hoạt động tương tự nhau và trùng lắp về đối tượng như: Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Trợ vốn xã viên hợp tác xã, Quỹ Xóa đói giảm nghèo, Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi.       

Hải An