Tổng công ty Sông Đà đạt 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

(BĐT) - Tổng công ty Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016. Theo đó, doanh thu năm 2016 của Tổng công ty đạt 2.949 tỷ đồng, giảm gần 2,5 lần so với năm 2015. Lợi nhuận gộp của Tổng công ty giảm từ 275 tỷ đồng xuống còn 117 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2015.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tuy nhiên, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính năm 2016 của Tổng công ty đạt 118 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu này của năm 2015 là âm 9 tỷ đồng. Chính điều này đã giúp cho cả năm 2016 lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty đạt 112 tỷ đồng và gần như không thay đổi so với năm 2015.

Việt Nguyễn