Thủ tục chấp thuận thay đổi của ngân hàng hợp tác xã

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi đối với một trong những nội dung: Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; mức vốn điều lệ; nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng; chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn quỹ tín dụng nhân dân.

Đối với thay đổi mức vốn điều lệ, dự thảo nêu rõ, tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, có văn bản chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ.

Văn bản chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ không được hoàn thành trong thời hạn nêu trên, văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực.

Sau khi hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Khi Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép, tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã phù hợp với thay đổi đã được chấp thuận; đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi vốn điều lệ…

PV