Thống đốc NHNN có thẩm quyền chấp thuận chủ trương tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.
 Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet

Theo dự thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính chấp thuận việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh giám sát quá trình thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện trên cơ sở phương án tổ chức lại đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm hoạt động bình thường của quỹ tín dụng nhân dân và an toàn hệ thống tổ chức tín dụng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên quỹ tín dụng nhân dân, khách hàng trong quá trình tổ chức lại. Nghiêm cấm quỹ tín dụng nhân dân cất giấu, tẩu tán tài sản trong quá trình tổ chức lại.

Điều kiện tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Dự thảo nêu rõ, điều kiện tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân như sau: 1. Có phương án tổ chức lại khả thi, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên có liên quan, được Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại thông qua.

2. Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại hoạt động bình thường, kinh doanh có lãi trong năm trước thời điểm đề nghị chấp thuận tổ chức lại và phải có báo cáo tài chính của năm liền kề đã được kiểm toán, trừ quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt.

3. Quỹ tín dụng nhân dân sau khi thực hiện tổ chức lại phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ góp vốn của thành viên; địa bàn hoạt động; điều kiện và tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc; các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại phải niêm yết tại trụ sở chính, phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; công bố trên đài truyền thanh hoặc đài phát thanh xã nơi đặt trụ sở chính trong 03 ngày làm việc.

PV