Sử dụng kinh phí NSNN giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính phủ được cấp trong kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Tư pháp.

Chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác phục vụ công tác phòng ngừa, giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế được cấp cho cơ quan chủ trì theo nguyên tắc sau: Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở trung ương do ngân sách trung ương đảm bảo; trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định về phân cấp ngân sách.

Trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định nguồn kinh phí khác để chi trả cho trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền, luật sư, chuyên gia kỹ thuật, nhân chứng và thi hành phán quyết, quyết định của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền theo đề nghị của Bộ Tài chính, thì việc lập dự toán và quyết toán theo quy định của nguồn kinh phí đó.

Dự thảo cũng quy định về nội dung chi. Theo đó, chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài khiếu nại và yêu cầu tham vấn gồm: Chi phục vụ hoạt động nghiên cứu pháp luật, điều ước quốc tế hoặc cam kết quốc tế liên quan đến vụ việc nhà đầu tư nước ngoài khiếu nại hoặc yêu cầu tham vấn; chi tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế; chi phục vụ hoạt động hòa giải, tham vấn với nhà đầu tư nước ngoài.

Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn khởi kiện ra trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền: Xây dựng kế hoạch, phương án tham gia giải quyết tranh chấp; chi công tác chuẩn bị tài liệu, căn cứ liên quan đến vụ việc; xây dựng bản trả lời thông báo trọng tài theo quy định của Quy tắc trọng tài trong trường hợp không hoặc chưa thuê luật sư tư vấn.

Chi phí trong giai đoạn tranh chấp đầu tư quốc tế được giải quyết tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền: Chi thuê luật sư đại diện cho Chính phủ, cơ quan Nhà nước và chi phí thuê chuyên gia trong nước và quốc tế; chi phí cho nhân chứng tham gia vụ kiện...

Về mức chi, dự thảo Thông tư quy định mức chi đặc thù như sau: Chi phí cho hoạt động tố tụng trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền chi trả theo yêu cầu thực tế của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền. Chi phí thuê luật sư và chuyên gia được chi trả theo hợp đồng được ký giữa cơ quan chủ trì với các chủ thể này.

Chi phí mời nhân chứng: Đối với nhân chứng ngoài nước, chi trả chi phí đi lại, ăn ở theo hợp đồng được ký giữa cơ quan chủ trì với nhân chứng đó; đối với nhân chứng trong nước, chi phí ăn, ở, đi lại.

Chi phiên dịch tại phiên xét xử do thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức chi thuê phiên dịch cho phù hợp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp cơ quan chủ trì sử dụng cán bộ của cơ quan tham gia phiên dịch tại phiên xét xử (không thuê ngoài) thì được thanh toán tối đa không quá 50% mức phiên dịch đi thuê ngoài.

PV