Quảng Ngãi giao kế hoạch vốn xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa trình HĐND tỉnh này phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 – nguồn vốn ngân sách Tỉnh.
Theo dự kiến, tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là 95 tỷ đồng.
Theo dự kiến, tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là 95 tỷ đồng.

Theo dự kiến, tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là 95 tỷ đồng. Trong đó, UBND Tỉnh dự kiến bố trí 4,322 tỷ đồng trả nợ công trình hoàn thành nguồn vốn ngân sách Tỉnh từ những năm trước; còn lại 90,678 tỷ đồng dành để bố trí cho 16 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (không bao gồm 2 xã đã cơ bản đủ tiêu chí hạ tầng là Tịnh Trà và Bình Trị).  

Thanh Tú