Quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài từ tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ phương thức vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài gồm: Tài trợ chương trình, dự án đầu tư; hỗ trợ ngân sách trực tiếp để thực hiện chi cho đầu tư phát triển.

Mục tiêu vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài là vay cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng để thực hiện chương trình, dự án đầu tư phát triển thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, không sử dụng cho chi thường xuyên. Các khoản thuế theo quy định, chi phí quản lý dự án, chi phí giải phóng mặt bằng phải được bố trí từ vốn đối ứng, không sử dụng vốn vay. Chỉ vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để cân đối ngân sách nhà nước khi điều kiện vay nước ngoài ưu đãi hơn vay trong nước.

Dự thảo cũng nêu rõ về mở tài khoản thanh toán cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài tại hệ thống Kho bạc nhà nước.

Đối với tài khoản nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài: Các khoản vay của ngân sách nhà nước được quản lý, hạch toán theo dõi trên tài khoản của từng cấp ngân sách. Kho bạc nhà nước được ưu tiên làm cơ quan phục vụ thanh toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho các dự án cấp phát toàn bộ hoặc cấp phát một phần, cho vay lại một phần theo tỷ lệ.

Tài khoản vốn đối ứng: Chủ dự án mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để thực hiện việc kiểm soát, thanh toán đối với nguồn vốn đối ứng của dự án.

Kho bạc nhà nước tổ chức việc kiểm soát, thanh toán cho dự án từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, vốn đối ứng.

Kiểm soát chi với dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Về kiểm soát chi đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, dự thảo quy định: Việc kiểm soát và thanh toán vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (kể cả các dự án vay lại) chi cho đầu tư phát triển, việc kiểm soát chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thuộc dự toán chi thường xuyên, việc kiểm soát chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

PV