Nhiều địa phương chậm phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 được Quốc hội giao là 399.700 tỷ đồng. 
Tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội giao là 399.700 tỷ đồng
Tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội giao là 399.700 tỷ đồng

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN bao gồm vốn Trái phiếu chính phủ (TPCP) đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 388.081,721 tỷ đồng. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 được giao.

Đánh giá riêng về tiến độ phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), theo Bộ Tài chính, các địa phương phân bổ vốn còn chậm so với quy định. Đa số các địa phương đều phân bổ vốn trong tháng 3, tháng 4, tháng 5.

Bộ Tài chính chỉ ra việc phân bổ chậm do một số nguyên nhân. Thứ nhất là do các bộ chủ trì Chương trình đến đầu tháng 3 và giữa tháng 3 mới có văn bản hướng dẫn địa phương triển khai phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản ngày 1/3/2018, Ủy ban Dân tộc có văn bản ngày 13/3/2018).

Thứ hai, một số địa phương trình Hội đồng nhân dân thông qua còn chậm và các dự án không thực hiện quy định đặc thù cũng chậm phân bổ do yêu cầu phải có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/10/2017. Ngoài ra, một số địa phương chủ yếu bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình nông thôn mới nhưng đến thời điểm tháng 5, tháng 6 vẫn đang thực hiện rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình nông thôn mới theo Nghị quyết số 32/NQ-QH của Quốc hội nên chưa có số liệu làm cơ sở bố trí kế hoạch năm 2018.

Việc phân bổ vốn của các địa phương chậm so với quy định, theo Bộ Tài chính là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn CTMTQG.

Việt Thắng