Ngân sách TP HCM thu chi ra sao trong 10 năm

Kinh tế liên tục dẫn đầu, đóng góp 20-30% nguồn thu cả nước nhưng TP HCM cho rằng tỷ lệ ngân sách được giữ lại quá thấp.