Ngân sách dự thu 1.549 tỷ đồng phí quá cảnh

(BĐT) - Cục hàng không Việt Nam vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Theo đó, VATM phải đảm bảo điều hành 691.055 lần chuyến, tăng 7,8% so với năm 2015.

Về kế hoạch tài chính, VATM được thông qua mức tổng thu 4.320 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2015. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 877 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2015. Số tiền nộp ngân sách nhà nước ước đạt 2,107 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách từ phí điều hành bay quá cảnh là 1.549 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nhu cầu vốn đầu tư năm 2016 của VATM ước đạt 693 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư vào các dự án chuyển tiếp (465 tỷ đồng).           

Đan Nguyên