Năm 2020: Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến 234,8 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 trình Quốc hội. Theo đó, tỷ lệ bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44% GDP (tương ứng 234,8 nghìn tỷ đồng). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 3,2% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 0,24% GDP.
Năm 2020, dự toán thu từ dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2019
Năm 2020, dự toán thu từ dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2019

Về thu NSNN, dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. Cụ thể, dự toán thu nội địa là 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN. Trong đó: thu tiền sử dụng đất là 95,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỷ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với ước thực hiện năm 2019 (đã loại trừ một số nguồn thu lớn đã đi vào ổn định, khó có mức tăng trưởng cao).

Dự toán thu dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng (-25%) so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 208 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng (-1,4%) so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán thu viện trợ là 5 nghìn tỷ đồng.

Về chi NSNN, dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, bằng 25,7% GDP.

Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 470,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỷ trọng chi đầu tư phát triển cao nhất từ năm 2016 đến nay. Dự toán chi trả nợ lãi là 118,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng chi NSNN. Dự toán chi thường xuyên là 1.056,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng chi NSNN. Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là 61,5  nghìn tỷ đồng.

Xuân Yến