Kiến nghị xử lý tài chính hơn 34.000 tỷ đồng

(BĐT) - Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2016, đơn vị này cùng với Thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 88.119 cuộc thanh tra, kiểm tra; thực hiện kiểm tra 853.819 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 34.295,62 tỷ đồng. 
 Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 34.295,62 tỷ đồng.
Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 34.295,62 tỷ đồng.
Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 34.295,62 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ tính riêng Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2016 đã triển khai thanh tra, kiểm tra 47 cuộc, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã lưu hành của 49 kết luận, kiến nghị xử lý tài chính 16.742,48 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 đã được Bộ phê duyệt; phối hợp với các đơn vị theo dõi tình hình nợ công; tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian lưu hành kết luận thanh tra do những nguyên nhân chủ quan. Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; chú trọng, tổ chức thực hiện để công khai, minh bạch về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Trần Kiên